Algemene Voorwaarden

Inschrijving en betaling
Aanmelden doet u door het invullen van het inschrijfformulier. De aanmelding is definitief, nadat de volledige betaling is ontvangen door Voetbalschool Berkelland. Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op de meerdaagse Voetbalkampen.

Overplaatsen
Annuleren van een inschrijving voor een event is niet mogelijk. Wel kan tot twee weken voor het ingeschreven event via e-mail een verzoek worden ingediend voor overplaatsing naar een ander vergelijkbaar event in het huidige kalenderjaar/voetbalseizoen.

Aanvullingen:

  • Bij het verlaten van onze events voordat deze is beëindigd (ziekte, letsel of overige oorzaak) retourneren we het inschrijvingsbedrag niet.
  • Indien een deelnemer ziek is voor aanvang van een event, kan kosteloos worden geannuleerd indien er een doktersverklaring beschikbaar is. In overleg kunnen we bij beschikbaarheid de inschrijving verplaatsen naar een ander moment later in het kalenderjaar.

Tenue bestelling
De opgegeven maten  bij de inschrijving is leidend voor de levering van de kleding aan de deelnemer/deelneemster.

Overmacht
Bij het niet door kunnen laten gaan van een event van Voetbalschool Berkelland door overmacht, zal Voetbalschool Berkelland een gelijkwaardig alternatief aanbieden. Onder overmacht wordt verstaan:

  • Wanneer er een minimaal aantal deelnemers zijn.
  • Extreme (aangekondigde) weersomstandigheden die de veiligheid van de deelnemers in gevaar brengen.
  • Gevolgen Corona virus: wordt er gehoor gegeven aan en gehandeld naar de actuele maatregelen alsdan getroffen door het RIVM.

Gewenst gedrag rondom onze events
Tijdens de Voetbalschool Berkelland events is schelden, agressief gedrag, pesten en negatief gedrag richting andere deelnemers en de leiding (trainers) niet gewenst. Ongewenst gedrag kan leiden tot verwijdering van het event door de aangestelde coördinator. Deelnemers dienen de instructies van de coördinator en trainers op te volgen tijdens het event. Bij verwijdering van het event door de coördinator vindt er geen restitutie plaats.

Doorgeven bijzonderheden
Bij inschrijving is het voor ons enorm belangrijk dat bijzonderheden vooraf gemeld worden via het veld opmerkingen. Het gaat om bijzonderheden die redelijkerwijs van invloed kunnen zijn op de deelname van uw kind aan ons event. Denk hierbij aan medische aandachtspunten, dieet, allergieën, medicijngebruik en overige zaken die voor u en uw kind belangrijk zijn. Wij gaan uiteraard vertrouwelijk met uw gegevens om.

Aansprakelijkheid
De Voetbalschool Berkelland is niet aansprakelijk (ook niet in het geval van in bewaring geven bij de eventleiding van de Voetbalschool Berkelland events) voor verlies, diefstal of defect raken van persoonlijke eigendommen van de deelnemers. De deelnemer of zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger is hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die ontstaan is door toedoen van de deelnemer aan Voetbalschool Berkelland events. Het gaat hierbij om schade aan materialen van de Voetbalschool Berkelland, eigendommen andere deelnemers of aan materialen/accommodatie van de voetbalvereniging waar een event plaats vindt. Deelname aan de de Voetbalschool Berkelland events, behalve in het geval van schade veroorzaakt door opzet en/of grove schuld van de Voetbalschool Berkelland, is volledig voor eigen risico. De Voetbalschool Berkelland sluit alle aansprakelijkheid uit als gevolg van letsel, blessures, lichamelijke klachten of ongemakken in de breedste zin van het woord, die zijn ontstaan tijdens of als gevolg van de Voetbalschool Berkelland.

Video-opnamen en foto’s tijdens de Voetbalschool Berkelland events.
Door akkoord te gaan met de algemene voorwaarden stemt de aanmelder en deelnemer automatisch in met het gegeven dat er herkenbare video-opnamen en foto’s worden gemaakt van de deelnemers. Deze video-opnamen en foto’s mogen gebruikt worden voor commerciële doeleinden en promotionele activiteiten van de Voetbalschool Berkelland. Indien u hiermee niet akkoord bent, kunt u dit bij aanvang van het event aan de coördinator ter plaatse melden.

Privacy
De Voetbalschool Berkelland gaat op een vertrouwelijke wijze en conform de wettelijke voorschriften met uw (persoons)gegevens om. Wanneer u na het event niet wilt dat de gegevens van de deelnemer bewaard blijven of gedeeld worden met de Voetbalschool Berkelland, kunt u dit ons schriftelijk laten weten.